Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

5. Zmena zasadacieho poriadku poslancov MsZ

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2020

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia fondov minulých rokov

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta a Zápis do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 2/2021

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

14. Návrh na odvolanie, ukončenie členstva v rade školy, školskom zariadení a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Správa o priebehu príprav a organizácie EYOF 2022 v Banskej Bystrici

 

Predkladá: Mgr. Peter Hamaj, riaditeľ EYOF Banská Bystrica 2022, n.o.

 

16. Informácia o zámeroch mesta v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

17. Zmena časti II. uznesenia č. 563/2020 z 22.09.2020

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

18. Zmena časti IV. uznesenia č. 508/2020 z 23.06.2020

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

19. Návrh na zmeny zloženia Komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

20. Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do orgánov právnických osôb založených, zriadených Mestom

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

21. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať inžiniersku stavbu SO 04 Prekládka vodovodného rozvodu v rámci realizácie stavby „Most nad riekou Hron, riečny km 172,00, Radvaň – Iliaš, Banská Bystrica“ do majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a o uzatvorení zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu a uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

22. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať inžiniersku stavbu SO 303 Preložka vodovodu z OC DN 300“ stavby „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, vetva B“ do majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a o uzatvorení zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu a o zriadení vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

23. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici“

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

24. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica pre GES “

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 4/2020 – plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica, a.s.

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 7/2020 – plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve Základnej umeleckej školy J. Cikkera

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 11/2020 – inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole, Spojová 14, Banská Bystrica

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

28. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2020

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 09.02.2021 do 20.04.2021

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

30. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 9. februára 2021

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

31. Interpelácie poslancov

 

32. D i s k u s i a

 

33. Ukončenie mestského zastupiteľstva