Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Ukončenie mestského zastupiteľstva