Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

 

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Návrh na odvolanie a vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

13. Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. – získanie štatútu integračného sociálneho podniku

 

Predkladá: Mgr. Milena Maková, riaditeľka Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.

 

14. Správa o činnosti a fungovaní KC Fončorda a KC Sásová za rok 2018

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Preskúmanie Územného plánu mesta Banská Bystrica podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – informácia o začatí procesu obstarávania

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

16. Informatívna správa o prebiehajúcom projekte „KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni“

 

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora

 

17. Program odpadového hospodárstva Mesta Banská Bystrica na roky 2016-2020

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

18. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2017 (novozvolení poslanci) a za rok 2018

 

Predkladá: Ing. Mgr. David Kapusta, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

 

19. Voľba členov komisií MsZ – neposlancov

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

20. Schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností – zmena uznesenia č. 135/2019-MsZ

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

21. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2019

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

22. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

23. Návrh na zrušenie uznesenia číslo 47/2019 – MsZ zo dňa 5. februára 2019

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

24. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 1. etapa“

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2018 – kontrola poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica, a.s.

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2019 – kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve Základnej umeleckej školy J. Cikkera k 31. 12. 2018

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2019 – kontrola dodržiavania VZN č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva správcom dane vo vybratom organizačnom útvare v roku 2018 – odbor kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ – oddelenie kultúry

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2019 – kontrola vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrťroku 2018

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2019 – kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2018 – kontrole vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach Mestskej polície Banská Bystrica v roku 2017 (kontrola č. 1/2018)

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

30. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 9/2019 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách vykonaných v 1. polroku 2018 v príspevkovej organizácii Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica – kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v roku 2016 (kontrola č. 2/2018-2) a kontrole dodržiavania zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o nájme nebytových priestorov uzatvorených v roku 2017 (kontrola č. 9/2018)

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

31. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2019 plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2018 – kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole v 1. polroku 2017 vedenia účtovníctva v Základnej škole, Trieda SNP 20, Banská Bystrica v 4. štvrťroku 2016 (kontrola č. 4/2018-2)

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

32. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2019

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

33. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 30.4.2019 do 18.6.2019

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

34. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 30. apríla 2019

 

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

 

35. Interpelácie poslancov

 

36. D i s k u s i a

 

37. Ukončenie mestského zastupiteľstva