Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5. Prerokovanie protestu prokurátora Č. Pd 64/19/6601-5; Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

6. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Vymedzenie majetku a súvisiacich práv a záväzkov prechádzajúcich na právneho nástupcu

– Základná škola s materskou školou. Radvanská 1, Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri školách

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Informatívna správa o prerokovávaní Územného plánu mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky č. 5

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať inžiniersku stavbu – „Prekládka vodovodného potrubia“ v rámci realizácie stavby „MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica“ do

majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Banská Bystrica a o uzatvorení zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu

a so zámerom zriadenia vecného bremena

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

14. Komunitné centrá v meste Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Odvolanie člena Komisie MsZ pre životné prostredie Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Doplnok č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Predkladá: Ing. Jiŕí Peč, PhD., riaditeľ OOCR Stredné Slovensko

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 22/2018 – poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica na činnosť hokejového športu v meste

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2019 – plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2018 – kontrole evidencie, výberu a účtovania poplatkov v zariadení školského stravovania v školskom roku 2016-2017 (kontrola č. 5/2018) v kontrolovanom subjekte: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 12/2019 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách vykonaných v 1. polroku 2018 – kontrolách evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v školskom roku 2016/2017 (kontrola č. 6/2018, kontrola č. 10/2018 a kontrola č. 11/2018) v kontrolovaných subjektoch Základná škola – Sitnianska 32, Banská Bystrica, Základná škola – Ďumbierska 17, Banská Bystrica, Základná škola – Spojová 14, Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2019 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2018 – kontrole poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica (kontrola č. 7/2018)

vykonanú v kontrolovanom subjekte: Mestský úrad, odd. odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Banská Bystrica Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2019 – kontroly vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v roku 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25.06.2019 do 17.09.2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 6. júna 2019 Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

25. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 25. júna 2019 Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

26. Interpelácie poslancov

27. Diskusia

28. Ukončenie mestského zastupiteľstva