Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

5. Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2020

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia a účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. xx/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

13. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

14. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do mestskej školskej rady a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Správa o preskúmaní aktuálnosti územného plánu Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

16. Návrh na začatie obstarávania Územného plánu zóny Nový Graniar – časť A východ, Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

17. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6 – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

18. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 122/20/6601-6 zo dňa 27.08.2020 a protestu prokurátora č. Pd 123/20/6601-6 zo dňa 08.09.2020

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

19. Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do orgánov neziskových organizácií založených Mestom Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

20. Voľba člena – neposlanca do Komisie MsZ pre mestské časti

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

21. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 8/2020 – kontrolu plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o nájme vymedzených úsekov miestnych komunikácií (parkovacích miest) na dočasné parkovanie motorových vozidiel a prevádzke parkovacích miest č. 2026/2015/PS-UMK v roku 2019 uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou EEI, s.r.o.

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

22. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 12/2020 – kontrolu postupov Stavebného úradu Banská Bystrica v roku 2019 v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

23. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 13/2020 – kontrolu použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov Súkromnej základnej škole U Filipa, Ružová 14, Banská Bystrica z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2019 na činnosť školského klubu detí

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

24. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 14/2020 – kontrolu použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov Súkromnej umeleckej základnej škole Róberta Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

25. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 15/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 – kontrole č. 13/2019 – poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – odd. odpad. hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

26. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 16/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 – kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

27. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 23. 06. 2020 do 14. 09. 2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

28. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. júna 2020

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

29. Interpelácie poslancov

 

30. D i s k u s i a

 

31. Ukončenie mestského zastupiteľstva