Skip to content

Social Network Badges

CELÉ MSZ

1.bod  O t v o r e n i e

2.bod  Voľba návrhovej komisie

3.bod  Schválenie programu rokovania

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.bod  Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 290/2015 bod II. a), návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 16. 12. 2015 a návrh na prijatie úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti TERMINAL SHOPPING CENTER

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5.bod  Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

6.bod  Správa o činnosti Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. a zmena financovania

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

7.bod  Návrh na zriadenie Výboru pre audit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

8.bod  Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

9.bod  Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku Mesta Banská Bystrica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.bod  Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Základná škola s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica“

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.bod  Prerokovanie Petície obyvateľov mesta Banská Bystrica a okolitých obcí proti výstavbe malých vodných elektrární na rieke Hron

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.bod  Slovo pre verejnosť

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.bod  Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica“

14.bod  Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15.bod  Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Podpora informovanosti cestujúcich VOD na území mesta Banská Bystrica“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16.bod  Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17.bod  Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica”.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

18.bod  Správa o stave životného prostredia v meste Banská Bystrica 2012 – 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.bod  Dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

20.bod  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

21.bod  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ……./2017, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 57/1998, č. 191/2007 a č. 20/2008

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.bod  Zmena zápisu do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2015
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

23.bod  Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

24.bod  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2017 – kontroly vedenia účtovníctva v ZŠ Trieda SNP v 4. štvrťroku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

25.bod  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2017 – kontroly vedenia účtovníctva v ZŠ Moskovská v 3. štvrťroku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

26.bod  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2017 – kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vo vybratých útvaroch MsÚ
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

27.bod  Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 16.5.2017 do 13.6.2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

28.bod  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

29.bod  Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 16. mája 2017
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

30.bod  Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

31.bod  D i s k u s i a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player