Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Vyhlásenie nových volieb hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Ukončenie mestského zastupiteľstva