Skip to content

Social Network Badges

1.Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v znení VZN č. 10/2013

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019 Trhový poriadok príležitostného trhu FANZÓNA

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zrušenie uznesenia číslo 1115/2018 – MsZ zo dňa 26. júna 2018 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici – 1. etapa“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici -2. etapa“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Vstup Mesta Banská Bystrica do občianskeho združenia Neusohl

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Na zasadnutie