Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

 

 

3. Schválenie programu rokovania

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

7. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie 2015-2016

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúcom objekte ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica”

 

 

 

 

9. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica”

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č…/2017, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Banská Bystrica č. 37/1996 o sprievodcovskej činnosti v meste Banská Bystrica

 

 

 

 

 

11. Správa o priebehu likvidácie a zrušení mestských podnikov v likvidácii

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

12. Slovo pre verejnosť

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

13. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2016

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

14. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2015

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

15. Návrh na schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do Dozornej rady MBB a.s.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2017 – kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2016

 

 

 

 

 

17. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 21.3.2017 do 9.5.2017

 

 

 

 

 

18. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. marca 2017

 

 

 

 

 

19. Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

20. D i s k u s i a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player