Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

5. Zriaďovacia listina Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

7. Interpelácie

6. Ukončenie mestského zastupiteľstva