Skip to content

Social Network Badges

 

1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
5. Voľby prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2018-2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Zásady rozpočtového hospodárenia – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Územný plán mestskej zóny Ploštiny, Banská Bystrica – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Princípy a zámery budovania detských ihrísk na území mesta Banská Bystrica do konca roka 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
13. Opatrenia na zlepšenie stavu ŽP v meste Banská Bystrica podľa tematických kapitol „Správy o stave životného prostredia v meste Banská Bystrica 2012-2016“
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
14. Zmena uznesenia č. 648/2016 z 8.11.2016, ktorým mestské zastupiteľstvo vyhlásilo dobrovoľnú zbierku (v znení uzn. č. 779/2017 z 21.3.2017)
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – úprava bežeckých tratí
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Návrh na udelenie ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA a CENY MESTA
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2017 – kontrola hospodárnosti a efektívnosti služieb v oblasti letnej údržby mestských komunikácií v meste Banská Bystrica v rokoch 2015 a 2016 a porovnanie výsledkov
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 9/2017 – kontrola stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 v Základnej škole, Pieninská 27, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2017 – kontrola stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 v Základnej škole, J. Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2017 z kontroly vykonanej na základe prijatého uznesenia č. 946/2017 – MsZ zo dňa 7.11.2017 – kontrola sezónnej terasy na Nám. SNP – pred objektom č. 11, hlavne čo sa týka súladu so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení s nájomnom zmluvou
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
22. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2018
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 7.11.2017 do 5.12.2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. novembra 2017
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
25. Interpelácie poslancov
26. D i s k u s i a
27. Ukončenie mestského zastupiteľstva