Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

5. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2019

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Dodatok č. 2 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Dodatok č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica – žiadosť o odklad

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

13. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2020

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

14. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 6/2020 – kontrolu procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš a plnenia vysúťažených podmienok

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

15. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 17/2020 – kontrolu postupu predĺženia zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 490/2005/RDKS uzatvorenej medzi Mestom Banská Bystrica a SAD Zvolen, a.s. v roku 2018

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

16. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 18/2020 – kontroly vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica za roky 2018, 2019

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

17. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 19/2020 – kontrolu procesu verejného obstarávania na zabezpečenie služby letnej a zimnej údržby chodníkov vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

18. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22.9.2020 do 27.10.2020

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

19. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 22. septembra 2020

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

20. Interpelácie poslancov

 

21. D i s k u s i a

 

22. Ukončenie mestského zastupiteľstva