Skip to content

Social Network Badges

1.Otvorenie
2.Schválenie programu rokovania
3.Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)
4.Dokumenty predkladané  starostom  obce
5.Ukončenie „likvidácie“  VALBYT, s. r. o. „v likvidácii“
6.Interpelácie poslancov
7.Diskusia, podnety občanov
8.Záver rokovania