Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15

3. Správa o činnosti MsR 09.15-09.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.25-09.35

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného 09.35-09.45

ruchu Stredné Slovensko

Predkladá: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko

 

6. a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2019 09.45-10.00 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja

mesta Zvolen za rok 2019/

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu 10.00-10.10

Mesta Zvolen za rok 2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

7. I. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra, 10.10-10.30

RO – škôl a školských zariadení na rok 2020

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

8. Dotácie na rok 2020 10.30-10.45

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

9. Nakladanie s majetkom Mesta 10.45-11.00

Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ

 

10. Strategický plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Zvolen na roky 2020-2030 11.00-11.10

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

11. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na sobášoch 11.10-11.20

a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

 

12. Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene 11.20-11.30

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

13. Novelizácia č.2 VZN Mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym 11.30-11.40

odpadom a drobným stavebným odpadom

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

14. Vyhodnotenie zimnej údržby 2019/2020 na území mesta Zvolen 11.40-11.50 Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

15. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania na 11.50-12.00

zákazku „Rekonštrukcia strechy objektu na Námestí SNP 35/48 vo Zvolene

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

16. Návrh na schválenie zmeny Dodatku č 1 k zmluve o dielo č. 1008/2019 12.00-12.15

„ Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. etapa “

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

17. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2019 12.15-12.25

Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP

 

18. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 12.25-12.35

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

19. Návrh spoločnosti EEI s.r.o., Gorkého 4, 811 01 Bratislava, IČO : 35 871 113, 12.35-12.45

na uzatvorenie Dodatku č.3 k Nájomnej zmluve č. 609/2011 zo dňa 23.5.2011

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

20. Petícia voči stavebnému povoleniu pod názvom „Rekonštrukcia 12.45-13.00

školského športového areálu VI. ZŠ Zvolen“ zo dňa 01.04.2020

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

21. Voľba člena Komisie školstva a vzdelávania MsZ vo Zvolene, 13.00-13.15

člena Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií a

člena Komisie životného prostredia MsZ vo Zvolen

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

22. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen 13.15-13.25

na obdobie VI. – XII. 2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

23. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, 13.25-13.35

ukončených do 19.6.2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

24. Rôzne 13.35-13.40

25. Interpelácie a diskusia 13.40-13.55

26. Z á v e r 13.55-14.00