Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.8.2020

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Schválenie dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno schválených uznesením č. 118/2013 zo dňa 24.06. 2013

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.Zuzanou Ďurišovou

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN–XX/2020 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XIV., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN–XX/2020 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN–XX/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN – 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou odboru

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/11587 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

 

10. Majetkové záležitosti

 

10.1 Žiadosť Mgr. Ing. Petra Vaisa o odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno, Ul. Klepuš

10.2 Žiadosť LESY MESTO BREZNO, s.r.o. o odkúpenie stavby robotníckej ubytovne Mlynná, s pozemkom, k. ú. Brezno

10.3 Súhlas k výpovedi nájomných zmlúv na užívanie poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Brezno, lokalita Banisko

10.4 Žiadosť Dariny Ferkovej o nájom rodinného domu na Ul. Jarmočisko 15, v miestnej časti Predné Halny v Brezne

10.5. Žiadosť ISTROFINAL, a. s. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.Zuzanou Ďurišovou

10.6 Darovanie pozemku v lokalite Zadné Halny v prospech Mesta Brezno

10.7 Žiadosť Petra Majera o odkúpenie pozemku na Lesnej ulici v Brezne

10.8 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi Štátnym fondom rozvoja bývania ako záložným veriteľom a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške 5 682 520,00 eur na obstaranie nájomného bytového domu s 96 nájomnými bytmi bežného štandardu na Ulici MPČĽ v Brezne formou výstavby

10.9 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi Štátnym fondom rozvoja bývania ako záložným veriteľom a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške 252 530,00 eur na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k nájomnému bytového domu s 96 nájomnými bytmi bežného štandardu na Ulici MPČĽ v Brezne formou výstavby

10.10 Odkúpenie pozemkov od Ivana Jorčíka pre účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5,C10

10.11 Odkúpenie pozemku od spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o., pre účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5,C10

10.12 Žiadosť Zuzany Srnkovej o odkúpenie pozemku v lokalite Zadné Halny, na Baštovej ulici v Brezne

10.13 Žiadosť Mgr. Ivany Lukačovičovej o odkúpenie pozemku v k. ú. Jarabá, lokalita Široká

10.14 Žiadosť Dominika Vlčeka, bytom o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/11587 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

10.15 Žiadosť Jaroslavy Šiklóšiovej o odkúpenie pozemkov na Ulici Fraňa Kráľa

v Brezne

10.16 Odkúpenie bytu č. 2 nachádzajúceho sa na 1 p. v bytovom dome súpisné číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od predávajúceho – Ladislav Ferko, Brezno

 

10.17 Odkúpenie bytu č. 25 nachádzajúceho sa na 3 p. v bytovom dome súpisné číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od predávajúcich – Kubiš Roman a Kubišová Renáta, Brezno

 

10.18 Odkúpenie bytu č. 29 nachádzajúceho sa na 3 p. v bytovom dome súpisné číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od predávajúceho – Jozef Belko, trvale bytom Veľké pole

Predkladá: Mgr. Vladimir Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

10.19 Žiadosti nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Brezna o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov a žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s.r.o., IČO : 46118551, so sídlom: Dolná 32, 976 98 Podbrezová o zníženie nájomného za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezna, z dôvodu povinnosti zatvorenia prevádzok, vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZSR v súvislosti s ochorením COVID-19

 

10.20 Žiadosti nájomcov nebytových priestorov v správe Technických služieb Mesta Brezna o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov, z dôvodu povinnosti zatvorenia prevádzok, vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZSR v súvislosti s ochorením COVID-19

 

10.21 Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku mesta Brezno v správe Technických služieb Brezno

 

10.22 Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

10.23 Žiadosť Pavla Moravčíka, bytom Ladislava Sáru 1, Brezno o pridelenie služobného bytu v ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

 

10.24. Zrušenie uznesenia MsZ č. 115/2020

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/11587 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

11. Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12. Prijatie návratnej finančnej výpomoci

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

13. Rozpočet mesta Brezna na rok 2020 – návrh na III. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou

odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14. Plnenie rozpočtu mesta Brezno za 1. polrok 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

15. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.06.2020 do 31.07.2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

16. Stav pohľadávok mesta za II. štvrťrok 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17. Správy hlavnej kontrolórky

17.1 Správa o výsledkoch kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia a použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta za rok 2019

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

17.2 Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezna

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

18. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok.2020

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ TS Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka TS Brezno

 

19. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2020

Predkladá: Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

Spracoval: Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/11587 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 5

 

20. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok

2019

Predkladá: Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG

Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG

 

 

21. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2019

Predkladá: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

 

22. Rôzne

22.1 Schválenie zástupcov mesta Brezno do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou MPČĽ 35 Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

22.2 Schválenie zástupcov mesta Brezno do Rady školy pri Základnej umeleckej škole Krčulova č. 21, 977 01 Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

22.3 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Inteligentné prvky správy mesta Brezno“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, vedúca odboru riadenia projektov Mestského úradu Brezno

 

22.4. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 za rok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou odboru

 

22.5 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

23. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

24. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

25. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna