Skip to content

Social Network Badges

1.    O t v o r e n i e                                                                                                  13.00-13.05
2.    Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice                          13.05-13.10

3.    Správa o činnosti MsR                                                                                      13.10-13.20
Predkladá:  spravodajca MsR

4.       Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2016                                        13.20-13.30                                          /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja
mesta Zvolen za rok 2016/
Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu             13.30-13.40
Mesta Zvolen za rok 2016
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

5.       II. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra,     13.40-13.50
RO – škôl a školských zariadení na rok 2017
Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

6.       Nakladanie s majetkom Mesta                                       13.50-14.00                                                                 Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

7.      Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 na území mesta Zvolen                      14.00-14.10
Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

8.       Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2016                             14.10-14.20
Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP

9.       Projekty modernizácie učební v ZŠ vo Zvolene
Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ        14.20-14.30

10.    Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen             14.30-14.40
ukončenej do 18.4.2017
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

11.     Rôzne                                        14.40-14.45

12.       Interpelácie a diskusia                                  14.45-14.55

13.       Z á v e r                                                                                 14.55-15.00