Skip to content

Social Network Badges

 

1.    O t v o r e n i e                                                                                                         13.00-13.05

2.    Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice                                  13.05-13.15

 

3.   Správa o činnosti MsR                                                                                   13.15-13.25

Predkladá:  spravodajca MsR

 

4.  Nakladanie s majetkom Mesta                                                             13.25-13.40

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

5.   Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2017                                                   13.40-13.50

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

6.   Dotácie na rok 2017                                                                            13.50-14.00

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta

 

7.   Dodatok č. 11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu                       14.00-14.10

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

8.               Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra              14.10-14.20

Mesta Zvolen za rok 2016

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

9.   Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen                        14.20-14.30

ukončených do 10.02.2017

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

10.   Rôzne                                                                                                 14.30-14.40

 

11.   Interpelácie a diskusia                                                                                     14.40-14.55

12.   Z á v e r                                                                                              14.55-15.00