Skip to content

Social Network Badges

1.bod Otvorenie

2.bod Schválenie programu rokovania

3.bod Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

7.bod Dokumenty predkladané starostom obce

7.1.bod Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

8.bod Financovanie a správa majetku obce

8.1.bod Záverečný účet Obce Valaská a hospodárenia Obce za rok 2016. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2016. správa audítora k záverečnému účtu 2016

8.2 bod Hospodárenie Obce za I. štvilrok 2017

8.3 bod Zmena rozpočtu rozpočtové opatrenie č. 3/2017

8.4 bod Hospodárenie príspevkovej organizácie Tochnickc služby za I. štvrťrok 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

9.bod Majetkové záležitosti obce

9.1 bod Odpredaj pozemkov pod garážami

9.2 bod Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku – Rafajová

9.3 bod Schválenie prenájmu obecného bytu na Hronskej ulici 429/22 Valaská

9.4 bod Schválenie zámeru na prenájom nebytového priestoru – Slovanet

9.5 bod Zverejnenie prenájmu nebytového priestoru na Ceste Osloboditeľov 89/20

9.6 bod Žiadosť obchodnej spoločnosti Gastro klasik, s. r.o. o postúpení práv a povinnosti na novú spoločnosť vyplývajúcich zo zmluvy o nájme nebytových priestorov

9.7 bod Žiadosť obchodnej spoločnosti Gastro klasik s. r.o. o postúpení práv a povinnosti na novú spoločnosť vyplývajúcich zo zmluvy o nájme pozemkov

9.8 bod Prenájom nebytového priestoru na Hronskej ul. Č. 423 Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

10.bod Rôzne

10.1 bod VZN o vedeni kroniky obce Valaská

10.2 bod Schválenie PHSR 2016-2025

10.3 bod Upozornenie prokurátora zo dfta 10.01.2017

10.4 bod Upozornenie prokurátora zo dfta 11.01.2017

10.5 bod Investičné akcie : Rekonštrukcia Námestia 1. mája. Športový- areál

10.6 bod Schválenie konateľa spoločnosti Valbyt s r. o. Valaská

10.7 bod Schválenie účasti obce Valaská v združeni ..Iniciatíva stredné Slovensko”

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player