Skip to content

Social Network Badges

1.    O t v o r e n i e                                                                                                 
2.    Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.    Správa o činnosti MsR                                                                                     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.       Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2016                                                                                  /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja
mesta Zvolen za rok 2016/

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu           
Mesta Zvolen za rok 2016
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

5.       II. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra,     1
RO – škôl a školských zariadení na rok 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.       Nakladanie s majetkom Mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


7.      Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 na území mesta Zvolen                    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

8.       Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2016     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                       

9.       Projekty modernizácie učební v ZŠ vo Zvolene

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player10.    Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen         
ukončenej do 18.4.2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.     Rôzne

12.       Interpelácie a diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player